Kontakt w Goleniowie
ul. Łąkowa 3, 72-100 Goleniów

Kontakt w Szczecinie
Eugeniusza Kwiatkowskiego 38/27, 71-004 Szczecin

Kancelaria oferuje usługi w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dostępnych dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w okresie programowania Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020.

Oferta obejmuje następujące programy na lata 2014-2020:

Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ

Programy Regionalne - RPO

Inteligentny Rozwój - PO IR

Wiedza Edukacja Rozwój- PO WER

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - PO PC

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie między innymi z:

1.) Programu Inteligentny Rozwój - PO IR,

2.) Programów Regionalnych - RPO,

3.) Programu Infrakstruktura i Środowisko - POIiŚ.

oraz w ograniczonym zakresie z:

4.) Programu Polska Cyfrowa - PO PC

5.) Programu Wiedza Edykacja Rozwój - PO WER

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) będą realizowały działania zwiększające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez inwestycje oraz rozwój kadr i kompetencji, a także wzmacniały regionalne inteligentne specjalizacje.Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano w następujących celach tematycznych :

Cel Tematyczny 1 - promowania inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwoju powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspierania badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii,

Cel Tematyczny 2 - rozwoju produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększania zapotrzebowania na TIK,

Cel Tematyczny 3 - podnoszenia konkurencyjności sektorów: Małych i średnich przedsiębiorstw , rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury,

Cel Tematyczny 4 - promowania efektywności energetycznej i użycia odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,

Cel Tematyczny 6 - wsparcie inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza dla sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw , w tym instalacje i urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza, systemy monitoringu powietrza,

Cel Tematyczny 8 - samozatrudnienia, przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy oraz adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Program Polska Cyfrowa jest programem krajowym . Beneficjentami POPC są  m. in. : przedsiębiorstwa telekomunikacyjne , jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe.
W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje:
• poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
• rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
• zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.
Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

www.mir.gov.pl

www.mpips.gov.pl

www.wup.pl

www.ncbir.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.perspektywa2020.wzp.pl

www.pupszczecin.pl

www.crzl.gov.pl

www.jeremie.com.pl

www.zarr.com.pl

Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)  program stanowi główne źródło wsparcia B +R + I.
Głównym celem Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych oraz zwiększenia wartości prywatnych nakładów na B+R.

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przewidziano w następujących osiach priorytetowych:


Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo -przemysłowe

Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

www.mir.gov.pl

www.mg.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.bgk.com.pl

www.opi.org.pl

www.ncbir.gov.pl

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2014-2020 zakłada realizację krajowego programu operacyjnego dotyczącego:

  • gospodarki niskoemisyjnej,
  • ochrony środowiska,
  • przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
  • transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

Ponadto środki unijne z programu przeznaczone zostaną w ograniczonym stopniu na inwestycje

w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

www.mir.gov.pl

www.mos.gov.pl

www.mg.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.mkidn.gov.pl

www.cupt.gov.pl

 www.nfosigw.gov.pl

www.wfos.szczecin.pl

www.opi.org.pl

www.inig.pl

www.ckps.lasy.gov.pl

www.csioz.gov.pl

 

 

Napisz

jgocceluch@poczta.onet.pl

Zadzwoń

+48 502 099 621

Informacja

Uzgadnianie terminów i miejsca spotkań z radcą prawnym od poniedziałku do niedzieli od godziny 9:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 502 099 621

Copyright 2013 Radca Prawny Joanna Goc-Celuch prawnik szczecin, prawnik stargard, prawnik goleniów, prawnik kobylanka, adwokat, radca prawny, radca prawny szczecin, radca prawny Stargard, radca prawny goleniów, radca prawny kobylanka , adwokat szczecin, adwokat stargard, adwokat goleniów, adwokat kobylanka , dotacje unijne, fundusze , wnioski unijne | Zaloguj się

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio Reklamy Internetowej i Tradycyjnej